Regulamin konkursu na relację GFPOINT 2019

GFPOINT KONKURSNA NAJLEPSZĄ RELACJE Z BIEGU GFPOINT 2019 – regulamin

 • §1 Postanowienia ogólne
  • Celem konkursu pod nazwą „GFPOINT 2019” jest wyłonienie najlepszej Relacji z X Edycji Biegu GFPOINT 2019.
  • Relacja może mieć formę filmu (nagrania wideo) lub tekstu.
  • Organizatorem konkursu zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Konkursem, jest firma GF Corp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jana Długosza, 42-46, 51-162 Wrocław, zwana dalej Organizatorem.
  • Konkurs trwa do 28 lutego 2019 roku do godziny 23:59.
 • §2 Zasady udziału w Konkursie
  • Udział w Konkursie jest dobrowolny.
  • W celu wzięcia udziału w Konkursie należy:
  • przygotować Relację (film lub tekst) z X Edycji Biegu GFPOINT 2019, nazywanej w niniejszym regulaminie Relacją.
  • zamieścić Relację na fanpage’u biegu GFPOINT (https://www.facebook.com/gfpoint/), stronie internetowej autora, blogu lub innym ogólnodostępnym serwisie internetowym,
  • przesłać do Organizatora wiadomość na Facebooku lub na maila (email: kontakt@gfpoint.pl) z informacją o zamieszczonej Relacji.
  • Wiadomość należy zatytułować: „Konkurs GFPOINT2019 -relacja”
  • Wiadomość powinna zawierać link lub informację o miejscu zamieszczenia Relacji.
  • Przesłana Relacja konkursowa powinna spełniać następujące wymagania:
  • powinna być stworzony w całości przez autorów,
  • jej tematem powinna być X edycja biegu GFPOINT 2019,
  • w przypadku Relacji w postaci filmu powinien on zostać nagrany w trakcie X edycja biegu GFPOINT 2019 (może zawierać elementy z przed i po biegu, na przykład element przygotowań),
  • w nazwie Relacji powinna zostać zamieszczona nazwa biegu: „GF POINT 2019”,
  • Relacja w postaci tekstu może zawierać zdjęcia,
  • powinna zostać zamieszczona na fanpage’u (https://www.facebook.com/gfpoint/), stronie internetowej autora, blogu lub innym ogólnie dostępnym serwisie internetowym,
  • udostępniona Relacja powinna mieć ustawienia prywatności: publiczne,
  • w opisie Relacji zamieszczonej na Facebooku powinien zostać oznaczony fanpage biegu GFPOINT (https://www.facebook.com/gfpoint/) oraz dodany #GFPOINT2019,
  • wymagana minimalna jakość opublikowanego filmu to HD (720p),
  • nie może zawierać treści o charakterze komercyjnym z wyłączeniem informacji o organizatorze lub sponsorach biegu GFPOINT 2019,
  • Relacja powinna być dostępna bez ograniczeń dla każdego użytkownika, posiadającego dostęp do Internetu,
  • Akceptując zasady udziału w konkursie oraz regulamin, Uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie i prawa pokrewne do zgłoszonej Relacji, a także wyraża zgodę na pełne wykorzystanie przesłanej Relacji przez Organizatora w celach marketingowych.
  • Każdy Uczestnik może zgłosić jedna Relację w postaci nagrania (film) i jedną Relację pisaną (tekst).
  • Nie będą brane pod uwagę Relacje, których charakter może naruszać przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje w szczególności:
  • zawierają nawoływanie do dyskryminacji lub nienawiści na tle narodowościowym, rasowym, wyznaniowym, czy też ze względu na płeć lub orientację seksualną,
  • naruszają prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  • zawierają treści pornograficzne lub erotyczne.
  • Po zweryfikowaniu Relacji zostanie ona przekazana do powołanego przez Organizatora konkursu 3-osobowego profesjonalnego jury.
  • Członkami jury będą Organizatorzy X Edycji Biegu GFPOINT 2019.
 • §3 Przebieg konkursu
  • W Konkursie wezmą udział wszystkie Relacje (film lub tekst) przesłane do organizatorów w terminie do 28 lutego 2019 roku do godziny 23:59.
  • Podczas oceny Relacji pod uwagę brane będą treść, oryginalność pomysłu oraz wykonanie.
  • Relacje zostaną ocenione przez jury konkursowe.
  • Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni w terminie do 7 dni od dnia zakończenia konkursu.
 • §4 Nagrody
  • Dla autora najlepszej Relacji Organizator przewidział nagrodę główną w postaci repliki Replika karabinka SA-G12 EBB – tan – od Specna Arms, dodatkowo przyznane zostaną za wyróżnienia nagrody w postaci:
  • Torba Daily Laptop Bag – tan – od Primal Gear;
  • Kamizelka taktyczna Rush Plate Carrier – oliwkowa – od Primal Gear.
  • Organizator konkursu powoła 3-osobowe profesjonalne jury, które dokona oceny zgłoszonych recenzji, wyłoni zwycięzcę nagrody oraz będzie miało możliwość przyznania wyróżnień.
  • Organizator poinformuje uczestników Konkursu o jego wynikach w terminie do 7 dni od dnia zakończenia konkursu.
  • Organizator poinformuje zwycięzców o warunkach przekazania nagrody w terminie do 7 dni od dnia zakończenia konkursu.
 • §5 Uczestnik
  • Uczestnikiem Konkursu staje się osoba, która w wyznaczonym terminie prześle swoją Relację Organizatorowi i spełni warunki wymienione w §3 i §5 pkt. 2
  • W Konkursie nie mogą uczestniczyć: pracownicy Organizatora, inne osoby związane bezpośrednio lub pośrednio z przygotowaniem i prowadzeniem Konkursu oraz organizacji X Edycji Biegu GFPOINT 2019, małżonkowie, zstępni, rodzice, rodzeństwo osób wymienionych powyżej. 
 • §6 Prawa autorskie i prawa pokrewne do filmów i tekstów
  • Poprzez dokonanie zgłoszenia Relacji (film/tekst) Uczestnik oświadcza, że:
  • Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie i prawa pokrewne do Relacji zgłoszonej do Konkursu, przesłana Relacja nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz wyraża zgodę na swobodne korzystanie z Relacji w zakresie tych praw przez Organizatora.
  • W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych.
  • Uczestnik, z chwilą zgłoszenia relacji udziela Organizatorowi nieodwołalnego, niewyłącznego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do czasu i terytorium upoważnienia do korzystania z relacji oraz do wykonywania autorskich praw zależnych do Relacji, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, w celach związanych z realizacją Konkursu lub działań marketingowych Organizatora.
 • §7 Postanowienia końcowe
  Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia, przerwania bądź anulowania Konkursu w dowolnym momencie.