REGULAMIN IMPREZY

REGULAMIN BIEGU NA ORIENTACJĘ

GFPOINT 2019

zwanego dalej biegiem

(Aktualizacja: 15 stycznia 2019)
REGULAMIN DLA KATEGORII GF-ADVENTURE znajduje się tutaj.

1. CELE BIEGU

Rozrywkowa, rywalizacyjna rekreacja z mapą, kompasem i repliką ASG.
Sprawdzenie własnych umiejętności poruszania się w trudnym terenie w realiach biegu airsoftowego.

2. ORGANIZATOR

Fundacja GLADIUS
ul. Czajkowskiego 35a lok. 5
51-171 Wrocław, Polska
KRS: 0000445894
NIP: 895-20-18-230
dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy – KRS

3. TERMIN, MIEJSCE I PLAN BIEGU

08 lutego godz. 18:00 – 09 lutego 2019 r. godz.20.00
Baza biegu, ze startem i metą, znajduje się w:
Hali sportowo-widowiskowej w Mieroszowie
ul. Hoża 4, 58-350 Mieroszów
Powiat wałbrzyski

UWAGA: trasy kategorii przebiegają bezpośrednio przy granicy państwowej z Republiką Czeską. Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania przy sobie ważnego dowodu osobistego lub paszportu.

Plan biegu:

Piątek 08 lutego 2019:

18:00-22:00 – rejestracja kategorii GF-TEAM, GF-BASIC, GF-PROFESSIONAL. Uwaga  priorytet dla rejestracji kategorii GF-TEAM,
22:00 – odprawa dowódców drużyn w kategorii GF-TEAM,
23:00 – cisza nocna.

Sobota 09 lutego 2019:

00:00 – planowany start kategorii TEAM, dokładna godzina startu zostanie podana w komunikacie przedstartowym,
07:00 – rejestracja uczestników kategorii GF-PROFFESIONAL oraz GF-BASIC, klasyfikacja, ważenie ekwipunku,
07:45 – zakończenie rejestracji, odprawa obu fal, komunikat techniczny przed startem kategorii GF-PROFFESIONAL,
08:00 – start  I fali dla uczestników kategorii GF-PROFFESIONAL,
08:30 – start  II fali dla uczestników kategorii GF-PROFFESIONAL,

07:45 – rejestracja uczestników kategorii GF-BASIC, klasyfikacja,
08:45 – zakończenie rejestracji, odprawa obu fal, komunikat techniczny przed startem kategorii GF-BASIC,
9:00 – start I fali trasy dla uczestników kategorii GF-BASIC,
9:00 – start II fali trasy dla uczestników kategorii GF-BASIC,

17:30 – zamknięcie mety I fali kat. GF-BASIC i GF-PROFESSIONAL,
18:00 – zamknięcie mety I fali kat. GF-BASIC i GF-PROFESSIONAL,

19:00 – ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród.

UWAGA: wszystkie podane wyżej godziny mogą ulec zmianie. Wszelkie zmiany godzin podane zostaną w komunikacie przedstartowym najpóźniej na tydzień przed zawodami.
4. ZGŁOSZENIA, INFORMACJE

4.1) Warunkiem udziału w biegu jest:

a) dokonanie przez Uczestnika rejestracji / logowania na stronie gfpoint.pl i zakupu pakietu startowego najpóźniej do dnia 1 lutego 2019 r.
b) w przypadku kategorii GF-TEAM rejestracji dokonuje jeden z członków drużyny, podając w zgłoszeniu dane wszystkich osób z drużyny.
c) zmiana osób w drużynie w kategorii GF-TEAM jest możliwa maksymalnie do dnia 1 lutego 2019 r. W przypadku zmiany osób w drużynie po 1 lutego 2019 r., osoby takie nie będą objęte ubezpieczeniem NNW i są zobowiązane ubezpieczyć się samodzielnie.

4.2) Zakup pakietu startowego oraz jego opłacenie w wysokości określonej w pkt. 4.5) poniżej jest równoznaczne z wpisaniem się przez Uczestników na listę uczestników biegu.

4.3) Poprzez dokonanie opłaty Uczestnik lub jego opiekun prawny potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie.

4.4) Warunkiem dopuszczenia do biegu jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

a) zakup pakietu startowego
b) ukończenie przez Uczestnika, najpóźniej w dniu 1 lutego 2019 r., 18 lat i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnej lub ukończenie przez Uczestnika, najpóźniej w dniu 1 lutego 2019 r., 16 lat i braku orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu, za pisemną zgodą opiekuna prawnego, z zastrzeżeniem pkt. 4.12) oraz pkt. 4.13) poniżej,
c) złożenie w dniu biegu przez Uczestnika lub jego opiekuna prawnego pisemnego oświadczenia lub oświadczenia lekarza o braku jakichkolwiek przeciwwskazań do udziału w zawodach wytrzymałościowych (wzór do pobrania na stronie gfpoint.pl)
d) akceptacja postanowień regulaminu, przestrzeganie jego treści, a także znajomość warunków udziału w zawodach oraz zobowiązaniu się do ich przestrzegania,

4.5) Opłatę dla kategorii GF-BASIC ustala się na kwotę 89 zł, oraz dla kategorii GF-PROFFESIONAL ustala się na kwotę 109 zł dla kategorii GF-TEAM ustala się na kwotę 399 zł (za czteroosobową drużynę).

4.6) Koszty opłaty za pakiet startowy, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy, we własnym zakresie.

4.7) W ramach opłaty Organizator zapewnia następujące świadczenia na rzecz Uczestników:

a) pakiet startowy,
b) mapa biegu wraz z informacją o punktach kontrolnych,
c) ubezpieczenie NNW na czas trwania biegu (dotyczy zawodników zapisanych do 1 lutego 2019 r. ),
d) obsługę punktów kontrolnych i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zadań specjalnych,
e) możliwość korzystania z zaplecza sanitarnego w bazie biegu,
f) ciepły posiłek oraz ciepłe napoje w bazie po zakończeniu biegu,
g) nagrody i dyplomy dla najlepszych Uczestników.
h) miejsce noclegowe na sali gimnastycznej.

4.8) Warunkiem odbioru pakietu startowego jest jego odbiór osobisty w bazie biegu, w dniu 08 lub 09 lutego 2019 r., przed zamknięciem rejestracji dla danej kategorii. Podstawą odbioru pakietu startowego jest okazanie dowodu tożsamości Uczestnika.

4.9) Maksymalna liczba Uczestników jest ustalona na 300 osób. Liczba ta może zostać zmieniona przez Organizatora do godziny zakończenia rejestracji dla danej kategorii w dniu startu. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości uczestników. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń wraz z dokonaniem wpisowego.

4.10) Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do podpisania i dostarczenia w dniu biegu oświadczenia, iż bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność. Oświadczenie to składa się przed otrzymaniem karty startowej. Oświadczenie można pobrać na stronie gfpoint.pl

4.11) W ramach opłaty Uczestnicy, o której mowa w pkt. 4.5) ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

4.12) Osoby nie posiadające ubezpieczenia NIE mogą brać udziału w imprezie. Patrz pkt. 4.7 c)

4.13) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe (wypadki) wynikłe niezależnie od Organizatora, w tym w szczególności spowodowane działaniem siły wyższej lub wyłączną winą poszkodowanego Uczestnika powstałe podczas biegu.

5. FORMA BIEGU, MAPA, TEREN, KRYTERIA UCZESTNICTWA

5.1) Bieg ma charakter rekreacyjnej rywalizującej wycieczki pieszej, realizowanej indywidualnie przez Uczestników (nie dotyczy kategorii GF-TEAM).

5.2) Każdy Uczestnik otrzyma kartę startową oraz kolorową mapę topograficzną w skali podanej na mapie wraz z opisem punktów na trasie.

5.3) W terenie znajdą się punkty kontrolne (PK), oznaczone lampionami biało – pomarańczowymi o boku co najmniej 15 cm znajdującymi się po jednej ze stron obiektu na którym są umieszczone. Na mapie punkty kontrolne będą oznaczone czerwonymi okręgami dla trasy GF-PROFESSIONAL, pomarańczowymi dla trasy GF-TEAM oraz niebieskimi okręgami dla tras GF-BASIC.

5.4) Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK. Perforacji dokonuje bądź sędzia PK – dla PK, w których znajdują się sędziowie PK bądź samodzielnie Uczestnik – dla PK, w których brak sędziów PK. Obowiązkiem Uczestnika jest potwierdzania obecności w PK w kolejności podanej przez Organizatora.

5.5) Na poszczególnych PK mogą znajdować się zadania, wykonania których będą pilnować sędziowie PK. Uczestnicy podchodzą do wykonania zadania w kolejności dotarcia do PK. Po wykonaniu zadania sędzia PK dokonuje perforacji odpowiedniego pola na karcie startowej. Za poprawne wykonanie niektórych zadań będzie można zdobyć dodatkowe premie czasowe.

5.6) Za nie wykonanie zadania, jego błędne wykonanie lub tylko jego częściowe wykonanie mogą być przyznawane:

a) minuty karne, które będą doliczane do końcowego wyniku na mecie,
b) dodatkowe zadania lub punkty kontrolne do potwierdzenia na trasie.

5.7) Zadaniem Uczestników biegu i warunkiem sklasyfikowania jest odnalezienie WSZYSTKICH PK, PRAWIDŁOWE podbicie karty startowej na kolejnych PK, oraz dotarcie do mety przed jej zamknięciem.

5.8) Ogólne zasady klasyfikacji dla kategorii GF-BASIC i GF-PROFESSIONAL:

a) warunkiem bezwzględnym klasyfikowania w biegu jest dotarcie do mety przed jej zamknięciem o godzinie 17:00,
b) w pierwszej kolejności są klasyfikowani zawodnicy, którzy uzyskali potwierdzenia na wszystkich punktach kontrolnych przypisanych do swojej trasy,
c) w dalszej kolejności są klasyfikowani zawodnicy, którzy uzyskali mniejszą ilość potwierdzeń. Kolejno najpierw ci, którzy mają jedno potwierdzenie mniej, następnie ci którzy mają dwa potwierdzenia mniej, itd.,
d) zawodnicy, którzy dotrą na metę po jej zamknięciu, będą mieć policzony czas i ewentualne punkty karne ale nie będą klasyfikowani. Całkowite zamknięcie bazy rajdu nastąpi o godzinie 19:00.

5.9) Ogólne zasady klasyfikacji dla kategorii GF-TEAM:

a) warunkiem bezwzględnym klasyfikowania w biegu jest dotarcie do mety przed jej zamknięciem o godzinie 17:00,
b) w pierwszej kolejności są klasyfikowane drużyny, które przybędą na metę w komplecie. Drużyny które dotrą na metą w mniejszym składzie niż początkowy, będą kwalifikowane na dalszych pozycjach. Odpowiednio najpierw drużyny, które dotrą na metę bez jednego zawodnika, następnie bez dwóch, itd.,
c) drugim kryterium klasyfikacji jest ilość potwierdzeń z punktów kontrolnych: w pierwszej kolejności są klasyfikowane zespoły posiadające komplet potwierdzeń z punktów, w dalszej kolejności zespoły, które mają mniejszą liczbę potwierdzeń z punktów kontrolnych,
d) w kategorii TEAM trzecim kryterium klasyfikacji jest czas pokonania trasy wraz z doliczonymi karami i bonusami za realizację zadań na punktach.
Czyli pierwsze miejsce zajmie drużyna, która przybędzie w komplecie, z potwierdzeniami ze wszystkich punktów kontrolnych na swojej trasie i zrobi to w najlepszym czasie po uwzględnieniu wszystkich premii i kar czasowych.

Czas drużyny na punktach kontrolnych i na mecie jest mierzony z chwilą dotarcia ostatniego zawodnika do ww. punktu. Jednocześnie niedopuszczalne jest rozdzielanie się zespołu o ile nie wymaga tego specyfika zadania na punkcie kontrolnym. W trakcie wędrówki zawodnicy z jednej drużyny mogą pozostawać w odległości nie większej niż 100m od siebie. W przypadku naruszania tej zasady zespół może otrzymać upomnienie, karę czasową lub w przypadku rażącego naruszania tej zasady nawet może być zdyskwalifikowany.

5.10) Bieg będzie rozgrywany w czterech kategoriach GF-BASIC oraz GF-PROFESSIONAL, GF-TEAM oraz GF-ADVENTURE (kategoria posiada osobny regulamin).

5.11) Dla wszystkich kategorii Uczestników biegu wymagane jest posiadanie przez Uczestników:

a) wyłączonego (!), w pełni sprawnego, naładowanego telefonu komórkowego, którego posiadanie jest niezbędne w przypadku konieczności wezwania pomocy,
b) linijki, ołówka oraz kompasu/busoli z podziałką stopniową lub kątomierza,
c) sprawnej latarki.
d) ważnego dowodu osobistego lub paszportu.

5.12) Uczestnicy kategorii GF-BASIC, oprócz wyposażenia, o którym mowa w pkt 5.11) powyżej, muszą być ubrani w mundurowy komplet wojskowy, w tym kurtka/bluza, spodnie, nakrycie głowy odpowiednie do munduru i warunków meteo.

5.13) Uczestnicy kategorii GF-PROFESSIONAL i GF-TEAM, oprócz wyposażenia, o którym mowa w pkt 5.10) powyżej, muszą być ubrani w mundurowy komplet wojskowy, w tym kurtka/bluza, spodnie, nakrycie głowy odpowiednie do munduru i warunków meteo, wysokie buty trekkingowe lub buty wojskowe. Poza kompletnym umundurowaniem Uczestnicy startujący w tej klasyfikacji MUSZĄ posiadać:

a) okulary ochronne przeznaczone do Airsoftu,
b) plecak o wadze co najmniej 10kg (w skład wagi plecaka nie może wchodzić woda ani pożywienie, należy go dociążyć). Waga plecaka będzie kontrolowana na starcie zawodów, na trasie oraz na mecie,
c) kamizelkę taktyczna/szelki oporządzeniowe o wadze co najmniej 2 kg,
d) replikę (w pełni sprawna, waga co najmniej 2,5kg), wraz z amunicją.

5.14) Uczestnik kategorii GF-PROFESSIONAL i GF-TEAM jest zobowiązany do posiadania założonej atestowanej ochrony oczu, przez cały czas trwania biegu. Złamanie tej zasady może skutkować dyskwalifikacją uczestnika. W przypadku złamania ww. zakazu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań Uczestnika z tym związane.

5.15) Zawodnicy kategorii GF-TEAM muszą posiadać (na obowiązkowym ekwipunku) elementy odblaskowe podczas poruszania się w nocy lub w warunkach ograniczonej widoczności drogami publicznymi.

5.16) W kategoriach, które wymagają posiadanie repliki, tj. w kategorii GF-PROFESSIONAL oraz GF-TEAM, replika nie może posiadać podpiętego magazynka w żadnym wypadku poza PK, na których będzie wymagane strzelanie.

5.17) Obowiązuje ABSOLUTNY ZAKAZ strzelania z repliki, GDZIEKOLWIEK poza miejscami w których zostanie wydane polecenie przez obsługę biegu! W terenie zabudowanym miejskim i wiejskim repliki broni musi być przenoszona w sposób nie pozostawiający wątpliwości co do intencji zawodnika, tzn. zabronione jest kierowanie lufy w kierunku ludzi, zwierząt, budynków itp. Zaleca się przenoszenie repliki z lufą skierowaną maksymalnie w dół.

5.18) Ubranie, wyposażenie Uczestnika, akcesoria i przyrządy, które będzie posiadał przy sobie muszą być zgodne z obowiązującym prawem.

5.19) Planowana długość trasy: około 25 km w kategorii GF-BASIC, około 30 km w kategorii GF-PROFESSIONAL oraz około 45 km dla kategorii GF-TEAM (najkrótsza możliwa trasa; wliczając etap nocny). Trasa będzie przebiegać w terenie Gór Suchych, szlakami turystycznymi, drogami gruntowymi, utwardzonymi, asfaltowymi.

5.20) Zwycięzcami kategorii GF-BASIC i GF-PROFESSIONAL zostaną osoby, a GF-TEAM drużyna, która spełni warunki klasyfikacji oraz uzyskają najlepszy czas końcowy (czas biegu oraz korekty wynikające z ewentualnych karnych kar czasowych itp.)

6. POZOSTAŁE INFORMACJE

6.1) Uczestników biegu obowiązują wszelkie przepisy, w tym o ruchu drogowym, ustawy o lasach, przepisy o ochronie przyrody i przeciwpożarowe. Na terenie REZERWATÓW PRZYRODY, znajdujących się w obszarze biegu Uczestnicy mogą się poruszać TYLKO I WYŁĄCZNIE znakowanymi szlakami turystycznymi!

6.2) Przez akceptację regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie jego Imienia i Nazwiska w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej.

6.3) Podczas trwania biegu zabronione jest używanie jakichkolwiek elektronicznych urządzeń do nawigacji, takich jak GPS, nawigacje samochodowe, elektroniczne kompasy, itp. oraz urządzeń komunikacyjnych, takich jak krótkofalówki, radiotelefony, itp. Zabronione jest używanie innych map papierowych i elektronicznych, niż te dostarczone przez organizatora. Jakakolwiek zauważona przez Organizatora próba złamania tej zasady będzie skutkować dyskwalifikacją.

6.4) Niedopuszczalne jest na trasie zawodów korzystanie z jakichkolwiek środków transportu, o ile nie wymaga tego realizacja zadań na punktach kontrolnych. Jakakolwiek zauważona przez Organizatora próba złamania tej zasady będzie skutkować dyskwalifikacją.

6.5) Niedopuszczalna jest na trasie oraz na punktach kontrolnych pomoc osób towarzyszących (tzw. support) za wyjątkiem miejsca bazy zawodów.

6.6) Zabrania się zmieniać położenie, niszczyć, zasłaniać lub w jakikolwiek inny sposób ingerować w oznaczenie trasy biegu i punktów kontrolnych. W szczególności zobowiązuje się zawodników do zachowania na swoim miejscu lampionów oznaczających punkty kontrolne oraz perforatorów. Jakakolwiek zauważona przez Organizatora próba złamania tej zasady będzie skutkować dyskwalifikacją.

6.7) W bazie oraz podczas trwania biegu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających. Organizator ma prawo kontroli Uczestników w tym do wezwania odpowiednich służb, na co Uczestnik wyraża zgodę.

6.8) W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości lub stanu „wskazującego na spożycie alkoholu” Organizator ma prawo do natychmiastowego skreślenia uczestnika z listy.

6.9) Osoby, o których mowa w pkt.6 6.8) zobowiązane są do natychmiastowego opuszczenia bazy biegu. W przypadku odmowy lub niemożności opuszczenia bazy biegu samodzielnie Organizator może wezwać odpowiednie służby mundurowe.

6.10) W bazie biegu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. Za wyjątkiem miejsc wyznaczonych.

6.11) Wejście na salę gimnastyczną tylko w obuwiu zmiennym, z miękką nierysującą podeszwą bądź bez obuwia.

6.12) Za szkody wyrządzone przez Uczestników biegu, odpowiadają oni sami, ponosząc pełną odpowiedzialność materialną. Natomiast Organizator odpowiada za szkody w zakresie związanym ze swoją działalnością i tylko za szkody będące następstwem okoliczności, za które Organizator odpowiada. Organizator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności zarówno majątkowej jak za bezpieczeństwo w wypadku gdy uczestnik NIE PRZESTRZEGA postanowień regulaminu, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa, przepisów leśnych, niedostosowania się do znaków zakazu, zejściem z oznakowanych szlaków itp.

6.13) Bieg ma charakter indywidualny – zabroniona jest jakakolwiek współpraca pomiędzy Uczestnikami kategorii GF-BASIC i GF-PROFESSIOANL. W kategorii GF-TEAM zabroniona jest jakakolwiek współpraca pomiędzy drużynami.

6.14) Decyzje Organizatora są ostateczne i nieodwołalne. W sprawach spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem, Uczestnik będzie uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

6.15) Organizator, zastrzega sobie możliwość zmiany treści regulaminu do momentu rozpoczęcia biegu. O wszystkich zmianach będą informować Komunikaty Startowe na stronie www.gfpoint.pl. Sprawy nie ujęte regulaminem, a istotne z punktu widzenia Organizatora będą podawane w postaci Komunikatów Przedstartowych i Startowych przed dniem biegu w postaci wpisu na stronie www.gfpoint.pl.

6.16) W biegu nie mogą brać udziału:

a) pracownicy Organizatora,
b) inne osoby związane bezpośrednio lub pośrednio z przygotowaniem i prowadzeniem biegu,
c) małżonkowie, zstępni, rodzice, rodzeństwo osób wymienionych w pkt. a-b powyżej,
d) osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu i / lub innych środków odurzających,
e) osoby nie spełniające któregokolwiek z punktów regulaminu.

6.17) W biegu mogą uczestniczyć byli pracownicy Organizatora, ich czas będzie odnotowany w ogólnej klasyfikacji, z zastrzeżeniem, iż nie mogą oni zdobyć nagród z puli przeznaczonej dla Uczestników za zwycięstwo.

6.18) Uczestnicy wyrażają nieodwołalną zgodę na utrwalanie ich wizerunku w formie zdjęć oraz filmów podczas biegu, oraz na przetwarzanie i wykorzystanie tych materiałów do celów marketingowych, związanych z promocją biegu.

6.19) W przypadku nieprzestrzegania regulaminu biegu Uczestnik nie może domagać się od Organizatora zwrotu poniesionych kosztów wynikłych z udziału w biegu.

7. NAGRODY

7.1) Nagrodami w kategorii GF-BASIC, GF-PROFESSIONAL, GF-TEAM będą repliki airsoftowe oraz dodatkowe nagrody ufundowane przez sponsorów. Lista replik (pula nagród) zostanie podana w osobnym komunikacie startowym i podstronie z nagrodami na www.gfpoint.pl.

7.2) Osoby, które zajmą pierwsze trzy miejsca w kategoriach GF-BASIC oraz GF-PROFESSIONAL, będą miały możliwość wyboru repliki z puli. Ponieważ w puli znajduje się po jednym egzemplarzu z każdego modelu jako pierwszy wyboru będzie mógł dokonać Uczestnik, który zdobył pierwsze miejsce. Pozostali Uczestnicy będą zaś mogli dokonać wyboru nagrody według kolejności zajmowanych miejsc.

7.3) W kategorii GF-TEAM możliwość wyboru replik z puli będzie miała jedynie zwycięska drużyna. Będzie mogła ona wybrać z puli 4 repliki. Dla drugiej i trzeciej najlepszej drużyny zostaną przyznane pakiety nagród od sponsorów w postaci wyposażenia airsoftowego i oporządzenia. Ponadto wśród uczestników biegu zostaną przyznane nagrody specjalne. Zasady ich przyznawania zostaną określone w Komunikacie Startowym. Nagrody te będą przyznawane po zakończeniu rozdania nagród dla zwycięzców.

7.4) Warunkiem odbioru nagrody jest fizyczna obecność w bazie biegu po zakończeniu biegu, w trakcie ceremonii zakończenia.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyny. W takim wypadku koszt opłaty startowej zostanie uczestnikom zwrócona.

8.2) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych, Uczestnik będzie uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

8.3) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Komunikat o zmianie regulaminu pojawi się na stronie www.gfpoint.pl

0c4b0b51-2768-4695-901a-eefde40864f7

REGULAMIN BIEGU NA ORIENTACJĘ

GFPOINT 2019 – GF-ADVENTURE

zwanego dalej biegiem

(Aktualizacja: 15 stycznia 2019)

1. CELE BIEGU

Rozrywkowa, rywalizacyjna rekreacja z mapą, kompasem i repliką ASG.
Sprawdzenie własnych umiejętności poruszania się w trudnym terenie w realiach biegu airsoftowego.

2. ORGANIZATOR

Fundacja GLADIUS
ul. Czajkowskiego 35a lok. 5
51-171 Wrocław, Polska
KRS: 0000445894
NIP: 895-20-18-230
dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy – KRS

3. TERMIN, MIEJSCE I PLAN BIEGU

08 lutego godz. 18:00 – 09 lutego 2019 r. godz.20.00
Baza biegu, ze startem i metą, znajduje się w:
Hali sportowo-widowiskowej w Mieroszowie
ul. Hoża 4, 58-350 Mieroszów
Powiat wałbrzyski

UWAGA: trasy kategorii przebiegają bezpośrednio przy granicy państwowej z Republiką Czeską. Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania przy sobie ważnego dowodu osobistego lub paszportu.

Plan biegu:

Piątek 08 lutego 2019:

18:00-22:00 – rejestracja kategorii GF-ADVENTURE oraz osób na nocleg. Uwaga  priorytet dla rejestracji kategorii GF-TEAM,
23:00 – cisza nocna.

Sobota 09 lutego 2019:

07:00 – rejestracja uczestników kategorii GF-ADVENTURE,
08:00 – zakończenie rejestracji oraz rozpoczęcie stanu gotowości (stand-by) do staru kategorii GF-ADVENTURE
08:00 – 10:00 – start trasy dla uczestników kategorii GF-ADVENTURE,
16.30 – zamknięcie punktów kontrolnych na trasie biegu,
17:00 – zamknięcie mety,
19:00– ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród.

UWAGA: wszystkie podane wyżej godziny mogą ulec zmianie. Wszelkie zmiany godzin podane zostaną w komunikacie przedstartowym najpóźniej na tydzień przed zawodami.

4. ZGŁOSZENIA, INFORMACJE

4.1) Warunkiem udziału w biegu jest:

a) dokonanie przez Uczestnika rejestracji / logowania na stronie gfpoint.pl i zakupu pakietu startowego najpóźniej do dnia 1 lutego 2019 r.
b) Rejestracji dokonuje jeden z członków drużyny, podając w zgłoszeniu dane wszystkich osób z drużyny.
c) zmiana osób w drużynie w kategorii GF-ADVENTURE jest możliwa maksymalnie do dnia 1 lutego 2018 r. W przypadku zmiany osób w drużynie po 1 lutego 2018 r., osoby takie nie będą objęte ubezpieczeniem NNW i są zobowiązane ubezpieczyć sie samodzielnie.

4.2) Zakup pakietu startowego oraz jego opłacenie w wysokości określonej w pkt. 4.5) poniżej jest równoznaczne z wpisaniem się przez Uczestników na listę uczestników biegu.

4.3) Poprzez dokonanie opłaty Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie.

4.4) Warunkiem dopuszczenia do biegu jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

a) zakup pakietu startowego,
b) ukończenie przez Uczestnika, najpóźniej w dniu 1 lutyego 2019 r., 18 lat i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnej,
c) złożenie w dniu biegu przez Uczestnika oświadczenia lub oświadczenia lekarza o braku jakichkolwiek przeciwwskazań do udziału w zawodach wytrzymałościowych (wzór do pobrania na stronie gfpoint.pl)
d) akceptacja postanowień regulaminu, przestrzeganie jego treści, a także znajomość warunków udziału w zawodach oraz zobowiązaniu się do ich przestrzegania,

4.5) Opłatę dla kategorii GF-ADVENTURE ustala się w wysokości 349 zł brutto za drużynę (2-4 osobową).

4.6) Koszty opłaty za pakiet startowy, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy, we własnym zakresie.

4.7) W ramach opłaty Organizator zapewnia następujące świadczenia na rzecz Uczestników:

a) pakiet startowy,
b) mapa biegu wraz z informacją o punktach kontrolnych,
c) ubezpieczenie NNW na czas trwania biegu (dotyczy zawodników zapisanych do 1 lutego 2019 r. ),
d) obsługę punktów kontrolnych i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zadań specjalnych,
e) możliwość korzystania z zaplecza sanitarnego w bazie biegu,
f) ciepły posiłek oraz ciepłe napoje w bazie po zakończeniu biegu,
g) nagrody i dyplomy dla najlepszych Uczestników.
h) miejsce noclegowe na sali gimnastycznej.

4.8) Warunkiem odbioru pakietu startowego jest jego odbiór osobisty w bazie biegu, w dniu 08 lub 09 lutego 2019 r., przed zamknięciem rejestracji dla danej kategorii. Podstawą odbioru pakietu startowego jest okazanie dowodu tożsamości lub paszport Uczestnika.

4.9) Maksymalna liczba Uczestników biegu dla kategorii GF-ADVENTURE jest ustalona na 100 osób. Liczba ta może zostać zmieniona przez Organizatora do godziny zakończenia rejestracji dla danej kategorii w dniu startu. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości uczestników. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń wraz z dokonaniem wpisowego.

4.10) Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do podpisania i dostarczenia w dniu biegu oświadczenia, iż bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność. Oświadczenie to składa się przed otrzymaniem karty startowej. Oświadczenie można pobrać na stronie gfpoint.pl

4.11) W ramach opłaty Uczestnicy, o której mowa w pkt. 4.5) ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

4.12) Osoby nie posiadające ubezpieczenia NIE mogą brać udziału w imprezie. Patrz pkt. 4.1 c)

4.13) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe (wypadki) wynikłe niezależnie od Organizatora, w tym w szczególności spowodowane działaniem siły wyższej lub wyłączną winą poszkodowanego Uczestnika powstałe podczas biegu.

5. FORMA BIEGU, MAPA, TEREN, KRYTERIA UCZESTNICTWA

5.1) Bieg ma charakter rekreacyjnej, rywalizacyjnej wycieczki pieszej realizowanej w drużynach 2,3 lub 4-osobowych.
5.2) Trasę biegu rozumie się jako dowolną marszrutę pomiędzy wszystkimi PK oznaczonymi i nieoznaczonymi na mapie.
5.3) Trasa GF-ADVENTURE będzie zawierała elementy gry fabularnej:

a) kolejność zaliczania PK jest dowolna, poza PK wskazanymi przez Organizatora,
b) na PK uczestnicy mogą zdobywać informacje lub przedmioty niezbędne do wykonania zadań na innych PK; możliwa jest więc sytuacja, gdzie drużyna przybywając na PK nie będzie w stanie wykonać zadania z powodu braku informacji lub przedmiotów,
c) nie wszystkie PK są zaznaczone na mapie,
d) na trasie biegu znajdować się będą osoby z obsługi trasy odgrywające role fabularne, oznaczone w sposób podany przez organizatora; o sposobie oznaczenia ww. osób uczestnicy mogą dowiedzieć się w trakcie biegu. Osoby te mogą przemieszczać po trasie biegu.
e) do poprawnego wykonania zadań na trasie niezbędne będzie wejście w interakcje z obsługą trasy odgrywającą wyznaczone przez organizatora role fabularne,
f) Organizator biegu dla kategorii GF-ADVENTURE przewiduje punkty kontrolne w postaci:

i. Zagadki logiczne,
ii. Zadania sprawnościowe,
iii. Zadania związane z interakcją z postaciami fabularnymi, zawierające w sobie elementy negocjacji, itp.
iv. Zadania airsoftowe.

5.4) Każdy drużyna otrzyma kartę startową oraz kolorową mapę topograficzną w skali podanej na mapie wraz z opisem wybranych punktów na trasie.

5.5) Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK.

5.6) O zaliczeniu zadania decyduje obsługa PK.

5.7) Perforacji dokonuje bądź sędzia PK – dla PK, w których znajdują się sędziowie PK bądź samodzielnie Uczestnik – dla PK, w których brak sędziów PK.

5.8) Obowiązkiem Uczestnika jest potwierdzania obecności w PK w kolejności podanej przez Organizatora.

5.9) Na poszczególnych PK mogą znajdować się zadania, wykonania których będą pilnować sędziowie PK. Drużyny podchodzą do wykonania zadania w kolejności dotarcia do PK. Po wykonaniu zadania sędzia PK dokonuje perforacji odpowiedniego pola na karcie startowej.

5.10) W przypadku PK, na których nie znajduje się obsługa, odpowiedzialność za perforację karty spoczywa na członkach drużyny.

5.11) Ogólne zasady klasyfikacji dla kategorii GF-ADVENTURE:

a) warunkiem bezwzględnym klasyfikowania w biegu jest dotarcie do mety przed jej zamknięciem o godzinie 17:00,
b) w pierwszej kolejności są klasyfikowane drużyny, które przybędą na metę w komplecie. Drużyny które dotrą na metą w mniejszym składzie niż początkowy, będą klasyfikowane na dalszych pozycjach. Odpowiednio najpierw drużyny, które dotrą na metę bez jednego zawodnika, następnie bez dwóch, itd.,
c) przez dotarcie drużyny na metę rozumie się dotarcie ostatniego członka drużyny.
d) czas biegu nie jest rejestrowany i nie jest kryterium zwycięstwa,
e) w trakcie wędrówki zawodnicy z jednej drużyny muszą pozostawać w odległości nie większej niż 100m od siebie. W przypadku naruszania tej zasady drużyna może zostać zdyskwalifikowana lub ukarana przez obsługę biegu karą czasową obowiązkowego postoju do 30 min.

Czyli pierwsze miejsce zajmie drużyna, która przybędzie na metę jako pierwsza, kompletna, po poprawnym wykonaniu zadania finałowego oraz z potwierdzeniami ze wszystkich punktów kontrolnych na karcie startowej. Jednocześnie niedopuszczalne jest rozdzielanie się zespołu o ile nie wymaga tego specyfika zadania na punkcie kontrolnym.

5.12) Dla wszystkich kategorii Uczestników biegu wymagane jest posiadanie przez Uczestników:

a) wyłączonego (!), w pełni sprawnego, naładowanego telefonu komórkowego, którego posiadanie jest niezbędne w przypadku konieczności wezwania pomocy,
b) ważny dowód osobisty lub paszport,
c) linijki, ołówka oraz kompasu/busoli z podziałką stopniową lub kątomierza,
d) sprawnej latarki.

5.13) Uczestnicy kategorii GF-ADVENTURE, oprócz wyposażenia, o którym mowa w pkt 5.12) powyżej, muszą być ubrani w mundurowy komplet wojskowy, w tym kurtka/bluza, spodnie, nakrycie głowy odpowiednie do munduru i warunków meteo, wysokie buty trekkingowe lub buty wojskowe. Poza kompletnym umundurowaniem Uczestnicy startujący w tej klasyfikacji MUSZĄ posiadać:

a) okulary ochronne przeznaczone do Airsoftu, posiadające odpowiednią klasę ochrony,
b) plecak o wadze co najmniej 10kg (w skład wagi plecaka nie może wchodzić woda ani pożywienie, należy go dociążyć). Waga plecaka będzie kontrolowana na starcie zawodów, na trasie oraz na mecie,
c) kamizelkę taktyczna/szelki oporządzeniowe o wadze co najmniej 2 kg,
d) replikę (w pełni sprawna, waga co najmniej 2,5kg), wraz z amunicją.

5.14) Uczestnik kategorii GF-ADVENTURE jest zobowiązany do posiadania założonej atestowanej ochrony oczu, przez cały czas trwania biegu. Złamanie tej zasady może skutkować dyskwalifikacją uczestnika. W przypadku złamania ww. zakazu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań Uczestnika z tym związane.

5.15) Zawodnicy kategorii GF-ADVENTURE muszą posiadać (na obowiązkowym ekwipunku) elementy odblaskowe podczas poruszania się w warunkach ograniczonej widoczności drogami publicznymi.

5.16) W kategorii GF-ADVENTURE replika nie może posiadać podpiętego magazynka w żadnym wypadku poza PK, na których będzie wymagane strzelanie.

5.17) Obowiązuje ABSOLUTNY ZAKAZ strzelania z repliki, GDZIEKOLWIEK poza miejscami w których zostanie wydane polecenie przez obsługę biegu! W terenie zabudowanym miejskim i wiejskim repliki broni musi być przenoszona w sposób nie pozostawiający wątpliwości co do intencji zawodnika, tzn. zabronione jest kierowanie lufy w kierunku ludzi, zwierząt, budynków itp. Zaleca się przenoszenie repliki z lufą skierowaną maksymalnie w dół.

5.18) Ubranie, wyposażenie Uczestnika, akcesoria i przyrządy, które będzie posiadał przy sobie muszą być zgodne z obowiązującym prawem.

5.19) Planowana długość trasy to minimum 25 km. Trasa będzie przebiegać w terenie Gór Suchych, szlakami turystycznymi, drogami gruntowymi, utwardzonymi, asfaltowymi.

6. POZOSTAŁE INFORMACJE

6.1) Uczestników biegu obowiązują wszelkie przepisy, w tym o ruchu drogowym, ustawy o lasach, przepisy o ochronie przyrody i przeciwpożarowe. Na terenie REZERWATÓW PRZYRODY, znajdujących się w obszarze biegu Uczestnicy mogą się poruszać TYLKO I WYŁĄCZNIE znakowanymi szlakami turystycznymi!

6.2) Przez akceptację regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie jego Imienia i Nazwiska w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej.

6.3) Podczas trwania biegu zabronione jest używanie jakichkolwiek elektronicznych urządzeń do nawigacji, takich jak GPS, nawigacje samochodowe, elektroniczne kompasy, itp. oraz urządzeń komunikacyjnych, takich jak krótkofalówki, radiotelefony, itp. Zabronione jest używanie innych map papierowych i elektronicznych, niż te dostarczone przez organizatora. Jakakolwiek zauważona przez Organizatora próba złamania tej zasady będzie skutkować dyskwalifikacją.

6.4) Niedopuszczalne jest na trasie zawodów korzystanie z jakichkolwiek środków transportu, o ile nie wymaga tego realizacja zadań na punktach kontrolnych. Jakakolwiek zauważona przez Organizatora próba złamania tej zasady będzie skutkować dyskwalifikacją.

6.5) Niedopuszczalna jest na trasie oraz na punktach kontrolnych pomoc osób towarzyszących (tzw. support) za wyjątkiem miejsca bazy zawodów.

6.6) Zabrania się zmieniać położenie, niszczyć, zasłaniać lub w jakikolwiek inny sposób ingerować w oznaczenie trasy biegu i punktów kontrolnych. W szczególności zobowiązuje się zawodników do zachowania na swoim miejscu lampionów oznaczających punkty kontrolne oraz perforatorów. Jakakolwiek zauważona przez Organizatora próba złamania tej zasady będzie skutkować dyskwalifikacją.

6.7) W bazie oraz podczas trwania biegu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających. Organizator ma prawo kontroli Uczestników w tym do wezwania odpowiednich służb, na co Uczestnik wyraża zgodę.

6.8) W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości lub stanu „wskazującego na spożycie alkoholu” Organizator ma prawo do natychmiastowego skreślenia uczestnika z listy.

6.9) Osoby, o których mowa w pkt.6 6.8) zobowiązane są do natychmiastowego opuszczenia bazy biegu. W przypadku odmowy lub niemożności opuszczenia bazy biegu samodzielnie Organizator może wezwać odpowiednie służby mundurowe.

6.10) W bazie biegu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. Za wyjątkiem miejsc wyznaczonych.

6.11) Wejście na salę gimnastyczną tylko w obuwiu zmiennym, z miękką nierysującą podeszwą bądź bez obuwia.

6.12) Za szkody wyrządzone przez Uczestników biegu, odpowiadają oni sami, ponosząc pełną odpowiedzialność materialną. Natomiast Organizator odpowiada za szkody w zakresie związanym ze swoją działalnością i tylko za szkody będące następstwem okoliczności, za które Organizator odpowiada. Organizator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności zarówno majątkowej jak za bezpieczeństwo w wypadku gdy uczestnik NIE PRZESTRZEGA postanowień regulaminu, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa, przepisów leśnych, niedostosowania się do znaków zakazu, zejściem z oznakowanych szlaków itp.

6.13) W kategorii GF-ADVENTURE zabroniona jest jakakolwiek współpraca pomiędzy drużynami.

6.14) Decyzje Organizatora są ostateczne i nieodwołalne. W sprawach spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem, Uczestnik będzie uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

6.15) Organizator, zastrzega sobie możliwość zmiany treści regulaminu do momentu rozpoczęcia biegu. O wszystkich zmianach będą informować Komunikaty Startowe na stronie www.gfpoint.pl. Sprawy nie ujęte regulaminem, a istotne z punktu widzenia Organizatora będą podawane w postaci Komunikatów Przedstartowych i Startowych przed dniem biegu w postaci wpisu na stronie www.gfpoint.pl.

6.16) W biegu nie mogą brać udziału:

a) pracownicy Organizatora,
b) inne osoby związane bezpośrednio lub pośrednio z przygotowaniem i prowadzeniem biegu,
c) małżonkowie, zstępni, rodzice, rodzeństwo osób wymienionych w pkt. a-b powyżej,
d) osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu i / lub innych środków odurzających,
e) osoby nie spełniające któregokolwiek z punktów regulaminu.

6.17) W biegu mogą uczestniczyć byli pracownicy Organizatora, ich wynik będzie odnotowany w ogólnej klasyfikacji, z zastrzeżeniem, iż nie mogą oni zdobyć nagród z puli przeznaczonej dla Uczestników za zwycięstwo.

6.18) Uczestnicy wyrażają nieodwołalną zgodę na utrwalanie ich wizerunku w formie zdjęć oraz filmów podczas biegu, oraz na przetwarzanie i wykorzystanie tych materiałów do celów marketingowych, związanych z promocją biegu.

6.19) W przypadku nieprzestrzegania regulaminu biegu Uczestnik nie może domagać się od Organizatora zwrotu poniesionych kosztów wynikłych z udziału w biegu.

7. NAGRODY

7.1) Nagrodami w kategorii GF-ADVENTURE będą repliki airsoftowe oraz dodatkowe nagrody ufundowane przez sponsorów. Lista replik (pula nagród) zostanie podana w osobnym komunikacie startowym i podstronie z nagrodami na www.gfpoint.pl.

7.2) Nagrody w kategorii GF-ADVENTURE otrzyma pierwsza, druga oraz trzecia drużyna.

7.3) W kategorii GF-ADVENTURE zwycięska drużyna będzie miała możliwość wyboru replik z puli będzie miała jedynie zwycięska drużyna. Ilość replik będzie odpowiadać ilości członków drużyny.

7.4) Dla drugiej i trzeciej najlepszej drużyny zostaną przyznane pakiety nagród od sponsorów w postaci wyposażenia airsoftowego i oporządzenia.

7.5) Ponadto wśród uczestników biegu zostaną przyznane nagrody specjalne. Zasady ich przyznawania zostaną określone w Komunikacie Startowym. Nagrody te będą przyznawane po zakończeniu rozdania nagród dla zwycięzców.

7.6) Warunkiem odbioru nagrody jest fizyczna obecność w bazie biegu po zakończeniu biegu, w trakcie ceremonii zakończenia.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyny. W takim wypadku koszt opłaty startowej zostanie uczestnikom zwrócona.

8.2) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych, Uczestnik będzie uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

8.3) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Komunikat o zmianie regulaminu pojawi się na stronie www.gfpoint.pl

Formularz udziału osób PEŁNOLETNICH w biegu na orientacje GFPOINTDokument wymagany na miejscu imprezy. Formularz udziału osób NIEPEŁNOLETNICH w biegu na orientacje GFPOINTDokument wymagany na miejscu imprezy.