REGULAMIN IMPREZY

REGULAMIN BIEGU NA ORIENTACJĘ

GFPOINT 2017

zwanego dalej biegiem

(Ostatnia aktualizacja: 7.12.2016)

 

 

1. CELE BIEGU

Rozrywkowa, rywalizacyjna rekreacja z mapą, kompasem i repliką ASG.

Sprawdzenie własnych umiejętności poruszania się w trudnym terenie w realiach biegu airsoftowego.

 

2. ORGANIZATOR

Fundacja GLADIUS
ul. Czajkowskiego 35a lok. 5
51-171 Wrocław
Polska
KRS: 0000445894
NIP: 895-20-18-230
dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy – KRS

 

3. TERMIN, MIEJSCE I PLAN BIEGU

10 lutego godz. 20:00 – 11 lutego 2017 r. godz. 20.00
Baza biegu, ze startem i metą, znajduje się:
w Zespole Szkół w Marciszowie
ul. Szkolna 2
58-410 Marciszów
Powiat kamiennogórski

Dojazd: linia kolejowa Wrocław – Wałbrzych – MARCISZÓW – Jelenia Góra

 

 3.1) Plan biegu:

Piątek 10 lutego 2017:

18:00-22:00 – rejestracja kategorii GF-TEAM, GF-BASIC i GF-PROFESSIONAL oraz osób na nocleg. Uwaga – priorytet dla rejestracji kategorii GF-TEAM,

22:00 – odprawa dowódców drużyn w kategorii TEAM,

23:00 – cisza nocna.

Sobota 11 lutego 2017:

2:00 – planowany start kategorii TEAM, dokładna godzina startu zostanie podana w komunikacie przedstartowym,

07:00 –  rejestracja uczestników kategorii GF-PROFFESIONAL, klasyfikacja, ważenie ekwipunku,

08:00 – zakończenie rejestracji, odprawa, komunikat techniczny przed startem kategorii GF-PROFFESIONAL,

08:15 – start trasy dla uczestników kategorii GF-PROFFESIONAL,

08:00 – rejestracja uczestników kategorii GF-BASIC, klasyfikacja,

9:15 – zakończenie rejestracji, odprawa, komunikat techniczny przed startem kategorii GF-BASIC,

9:30 – start trasy dla uczestników kategorii GF-BASIC,

16.30 – zamknięcie punktów kontrolnych na trasie biegu,

17:00 – zamknięcie mety,

19:00– ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród.

 

UWAGA: wszystkie podane wyżej godziny mogą ulec zmianie. Wszelkie zmian godzin podane zostaną w komunikacie przedstartowym najpóźniej na tydzień przez zawodami.

 

 4. ZGŁOSZENIA, INFORMACJE

4.1) Warunkiem udziału w biegu jest:

a) dokonanie przez Uczestnika rejestracji / logowania na stronie gfpoint.pl i zakupu pakietu startowego przez który należy rozumieć bilet wstępu na bieg oraz zestaw gratisów ufundowanych przez sponsorów wydarzenia (dalej: pakiet startowy), najpóźniej do dnia 5 lutego 2017 r.

b) w przypadku kategorii GF-TEAM rejestracji dokonuje jeden z członków drużyny, podając w zgłoszeniu dane wszystkich osób z drużyny.

c) zmiana osób w drużynie w kategorii GF-TEAM jest możliwa maksymalnie do dnia 5 lutego 2017 r. W przypadku zmiany osób w drużynie po 5 lutego 2017 r., osoby takie nie będą objęte ubezpieczeniem NNW i są zobowiązane ubezpieczyć się samodzielnie i przedstawić dokument ubezpieczenia organizatorowi przed rozpoczęciem biegu.

d) wyrażenie zgody na publikację swojego wyniku biegu oraz danych osobowych (imienia i nazwiska) w relacjach z biegu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora, partnerów, partnerów medialnych i sponsorów.

e) wyrażenie zgody na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w trakcie biegu.

f) złożenie oświadczeń o których mowa w pkt 9 niniejszego regulaminu.

4.2) Zakup pakietu startowego oraz jego opłacenie w wysokości określonej w pkt. 4.5) poniżej jest równoznaczne z wpisaniem się przez Uczestników na listę uczestników biegu.

4.3) Warunkiem dopuszczenia do biegu jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

a) zakup pakietu startowego,

b) ukończenie przez Uczestnika, najpóźniej w dniu 5 lutego 2017 r., 18 lat i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnej lub ukończenie przez Uczestnika, najpóźniej w dniu 5 lutego 2017 r., 16 lat i braku orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu, za pisemną zgodą opiekuna prawnego, z zastrzeżeniem pkt. 4.11) oraz pkt. 4.12) poniżej,

c) złożenie w dniu biegu przez Uczestnika lub jego opiekuna prawnego pisemnego oświadczenia lub oświadczenia lekarza o braku jakichkolwiek przeciwwskazań do udziału w zawodach wytrzymałościowych (wzór do pobrania na stronie gfpoint.pl),

d) akceptacja postanowień regulaminu, przestrzeganie jego treści, a także znajomość warunków udziału w zawodach oraz zobowiązaniu się do ich przestrzegania,

e) spełnienie pozostałych warunków opisanych w pkt 4.1. d)-f).

4.4) Opłatę dla kategorii GF-BASIC ustala się na kwotę 49 zł, oraz dla kategorii GF-PROFFESIONAL ustala się na kwotę 79 zł dla kategorii GF-TEAM ustala się na kwotę 299 zł (za czteroosobową drużynę).

4.5) Koszty opłaty za pakiet startowy, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy, we własnym zakresie.

4.6) W ramach opłaty Organizator zapewnia następujące świadczenia na rzecz Uczestników:

a) pakiet startowy,

b) mapa rajdu wraz z informacją o punktach kontrolnych,

c) ubezpieczenie NNW na czas trwania rajdu (dotyczy zawodników zapisanych do 5 lutego 2017 r. ),

d) obsługę punktów kontrolnych i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zadań specjalnych,

e) możliwość korzystania z zaplecza sanitarnego w bazie biegu,

f) ciepły posiłek oraz ciepłe napoje w bazie po zakończeniu biegu,

g) nagrody i dyplomy dla najlepszych Uczestników.

4.7) Warunkiem odbioru pakietu startowego jest jego odbiór osobisty w bazie biegu, w dniu 10 lub 11 lutego 2017 r., przed zamknięciem rejestracji dla danej kategorii. Podstawą odbioru pakietu startowego jest okazanie dowodu tożsamości Uczestnika lub opiekuna prawnego Uczestnika.

4.8) Maksymalna liczba Uczestników jest ustalona na 400 osób. Liczba ta może zostać zmieniona przez Organizatora do godziny zakończenia rejestracji dla danej kategorii w dniu startu. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości uczestników. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń wraz z dokonaniem wpisowego.

4.9) Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do podpisania i dostarczenia w dniu biegu oświadczenia zawarte w formularzu w pkt 9.1), zaś w przypadku Uczestników startujących w kategorii GF-TEAM Uczestnicy są zobowiązani do wydrukowania, podpisania oświadczeń o których mowa w pkt 4.1 a) – f) dostępne na stronie internetowej gfpoint.pl. Oświadczenia należy przekazać organizatorowi biegu w dniu rejestracji.

4.10) W ramach opłaty Uczestnicy, o której mowa w pkt. 4.5) ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

4.11) Osoby nie posiadające ubezpieczenia NIE mogą brać udziału w imprezie. Patrz pkt. 4.6 c)

4.12) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe (wypadki) wynikłe niezależnie od Organizatora, w tym w szczególności spowodowane działaniem siły wyższej lub wyłączną winą poszkodowanego Uczestnika powstałe podczas biegu.

 

5. FORMA RAJDU, MAPA, TEREN, KRYTERIA UCZESTNICTWA

5.1) Rajd ma charakter rekreacyjnej rywalizującej wycieczki pieszej, realizowanej indywidualnie przez Uczestników.

5.2) Każdy Uczestnik otrzyma kartę startową oraz kolorową mapę topograficzną w skali 1:25000 wraz z opisem punktów na trasie.

5.3) W terenie znajdą się punkty kontrolne (PK), oznaczone lampionami biało – pomarańczowymi o boku co najmniej 15 cm znajdującymi się po jednej ze stron obiektu na którym są umieszczone. Na mapie punkty kontrolne będą oznaczone czerwonymi okręgami dla trasy PROFESSIONAL, pomarańczowymi dla trasy TEAM oraz niebieskimi okręgami dla tras BASIC.

5.4) Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK. Perforacji dokonuje bądź sędzia PK – dla PK, w których znajdują się sędziowie PK bądź samodzielnie Uczestnik – dla PK, w których brak sędziów PK. Obowiązkiem Uczestnika jest potwierdzania obecności w PK w kolejności podanej przez Organizatora.

5.5) Na poszczególnych PK mogą znajdować się zadania, wykonania których będą pilnować sędziowie PK. Uczestnicy podchodzą do wykonania zadania w kolejności dotarcia do PK. Po wykonaniu zadania sędzia PK dokonuje perforacji odpowiedniego pola na karcie startowej. Za poprawne wykonanie niektórych zadań będzie można zdobyć dodatkowe premie czasowe.

5.6) Za nie wykonanie zadania, jego błędne wykonanie lub tylko jego częściowe wykonanie mogą być przyznawane:

a) minuty karne, które będą doliczane do końcowego wyniku na mecie,

b) dodatkowe zadania lub punkty kontrolne do potwierdzenia na trasie.

5.7) Zadaniem Uczestników biegu i warunkiem sklasyfikowania jest odnalezienie WSZYSTKICH PK, PRAWIDŁOWE podbicie karty startowej na kolejnych PK, oraz dotarcie do mety przed jej zamknięciem.

5.8) Ogólne zasady klasyfikacji dla kategorii GF-BASIC i GF-PROFESSIONAL:

a) warunkiem bezwzględnym klasyfikowania w biegu jest dotarcie do mety przed jej zamknięciem o godzinie 17:00,

b) w pierwszej kolejności są klasyfikowani zawodnicy, którzy uzyskali potwierdzenia na wszystkich punktach kontrolnych przypisanych do swojej trasy,

c) w dalszej kolejności są klasyfikowani zawodnicy, którzy uzyskali mniejszą ilość potwierdzeń. Kolejno najpierw ci, którzy mają jedno potwierdzenie mniej, następnie ci którzy mają dwa potwierdzenia mniej, itd.,

d) zawodnicy, którzy dotrą na metę po jej zamknięciu, będą mieć policzony czas i ewentualne punkty karne ale nie będą klasyfikowani. Całkowite zamknięcie bazy rajdu nastąpi o godzinie 19:00.

5.9) Ogólne zasady klasyfikacji dla kategorii GF-TEAM:

a) warunkiem bezwzględnym klasyfikowania w biegu jest dotarcie do mety przed jej zamknięciem o godzinie 17:00,

b) w pierwszej kolejności są klasyfikowane drużyny, które przybędą na metę w komplecie. Drużyny które dotrą na metą w mniejszym składzie niż początkowy, będą kwalifikowane na dalszych pozycjach. Odpowiednio najpierw drużyny, które dotrą na metę bez jednego zawodnika, następnie bez dwóch, itd.,

c) drugim kryterium klasyfikacji jest ilość potwierdzeń z punktów kontrolnych: w pierwszej kolejności są klasyfikowane zespoły posiadające komplet potwierdzeń z punktów, w dalszej kolejności zespoły, które mają mniejszą liczbę potwierdzeń z punktów kontrolnych,

d) w kategorii TEAM trzecim kryterium klasyfikacji jest czas pokonania trasy wraz z doliczonymi karami i bonusami za realizację zadań na punktach.

Czyli pierwsze miejsce zajmie drużyna, która przybędzie w komplecie, z potwierdzeniami ze wszystkich punktów kontrolnych na swojej trasie i zrobi to w najlepszym czasie po uwzględnieniu wszystkich premii i kar czasowych.

Czas drużyny na punktach kontrolnych i na mecie jest mierzony z chwilą dotarcia ostatniego zawodnika do ww. punktu.

Jednocześnie niedopuszczalne jest rozdzielanie się zespołu o ile nie wymaga tego specyfika zadania na punkcie kontrolnym.

W trakcie wędrówki zawodnicy z jednej drużyny mogą pozostawać w odległości nie większej niż 100m od siebie. W przypadku naruszania tej zasady zespół może otrzymać upomnienie, karę czasową lub w przypadku rażącego naruszania tej zasady nawet może być zdyskwalifikowany.

5.10) Bieg będzie rozgrywany w trzech kategoriach GF-BASIC oraz GF-PROFESSIONAL oraz GF-TEAM.

5.11) Dla wszystkich kategorii Uczestników biegu wymagane jest posiadanie przez Uczestników:

a) wyłączonego (!), w pełni sprawnego, naładowanego telefonu komórkowego, którego posiadanie jest niezbędne w przypadku konieczności wezwania pomocy,

b) linijki, ołówka oraz kompasu/busoli z podziałką stopniową lub kątomierza,

c) sprawnej latarki.

5.12) Uczestnicy kategorii GF-BASIC, oprócz wyposażenia, o którym mowa w pkt 5.11) powyżej, muszą być ubrani w mundurowy komplet wojskowy, w tym kurtka/bluza, spodnie, nakrycie głowy odpowiednie do munduru i warunków meteo.

5.13) Uczestnicy kategorii GF-PROFESSIONAL i GF-TEAM, oprócz wyposażenia, o którym mowa w pkt 5.10) powyżej, muszą być ubrani w mundurowy komplet wojskowy, w tym kurtka/bluza, spodnie, nakrycie głowy odpowiednie do munduru i warunków meteo, wysokie buty trekkingowe lub buty wojskowe. Poza kompletnym umundurowaniem Uczestnicy startujący w tej klasyfikacji MUSZĄ posiadać:

a) okulary ochronne przeznaczone do Airsoftu,

b) plecak o wadze co najmniej 10kg (w skład wagi plecaka nie może wchodzić woda ani pożywienie, należy go dociążyć). Waga plecaka będzie kontrolowana na starcie zawodów, na trasie oraz na mecie,

c) kamizelkę taktyczna/szelki oporządzeniowe o wadze co najmniej 2 kg,

d) replikę (w pełni sprawna, waga co najmniej 2,5kg), wraz z amunicją.

51.4) Uczestnik kategorii GF-PROFESSIONAL i GF-TEAM jest zobowiązany do posiadania założonej atestowanej ochrony oczu, przez cały czas trwania biegu. Złamanie tej zasady może skutkować dyskwalifikacją uczestnika. W przypadku złamania ww. zakazu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań Uczestnika z tym związane.

5.15) Zawodnicy kategorii TEAM muszą posiadać (w obowiązkowym ekwipunku) elementy odblaskowe podczas poruszania się w nocy drogami publicznymi.

5.16) W kategoriach, które wymagają posiadanie repliki, tj. w kategorii GF-PROFESSIONAL oraz GF-TEAM, replika nie może posiadać podpiętego magazynka w żadnym wypadku poza PK, na których będzie wymagane strzelanie.

5.17) Obowiązuje ABSOLUTNY ZAKAZ strzelania z repliki, GDZIEKOLWIEK poza miejscami w których zostanie wydane polecenie przez obsługę biegu! W terenie zabudowanym miejskim i wiejskim repliki broni musi być przenoszona w sposób nie pozostawiający wątpliwości co do intencji zawodnika, tzn. zabronione jest kierowanie lufy w kierunku ludzi, zwierząt, budynków itp. Zaleca się przenoszenie repliki z lufą skierowaną maksymalnie w dół.

5.18) Ubranie, wyposażenie Uczestnika, akcesoria i przyrządy, które będzie posiadał przy sobie muszą być zgodne z obowiązującym prawem.

5.19) Planowana długość trasy: około 25 km w kategorii GF-BASIC, około 30 km w kategorii GF-PROFESSIONAL oraz około 40 km dla kategorii GF-TEAM (najkrótsza możliwa trasa). Trasa będzie przebiegać w terenie górzystym Rudaw Janowickich, szlakami turystycznymi, drogami gruntowymi, utwardzonymi, asfaltowymi jak również w podziemiach oraz w kompleksie ARADO.

5.20) Zwycięzcami kategorii GF-BASIC i GF-PROFESSIONAL zostaną osoby, a GF-TEAM drużyna, która spełni warunki klasyfikacji oraz uzyskają najlepszy czas końcowy (czas biegu oraz korekty wynikające z ewentualnych karnych kar czasowych itp.)

 

6. POZOSTAŁE INFORMACJE

6.1) Uczestników biegu obowiązują wszelkie przepisy, w tym o ruchu drogowym, ustawy o lasach, przepisy o ochronie przyrody i przeciwpożarowe. Na terenie REZERWATÓW PRZYRODY, znajdujących się w obszarze biegu Uczestnicy mogą się poruszać TYLKO I WYŁĄCZNIE znakowanymi szlakami turystycznymi!

6.2) Podczas trwania biegu zabronione jest używanie jakichkolwiek elektronicznych urządzeń do nawigacji, takich jak GPS, nawigacje samochodowe, elektroniczne kompasy, itp. oraz urządzeń komunikacyjnych, takich jak krótkofalówki, radiotelefony, itp. Zabronione jest używanie innych map papierowych i elektronicznych, niż te dostarczone przez organizatora. Jakakolwiek zauważona przez Organizatora próba złamania tej zasady będzie skutkować dyskwalifikacją.

6.3) Niedopuszczalne jest na trasie zawodów korzystanie z jakichkolwiek środków transportu, o ile nie wymaga tego realizacja zadań na punktach kontrolnych. Jakakolwiek zauważona przez Organizatora próba złamania tej zasady będzie skutkować dyskwalifikacją.

6.4) Niedopuszczalna jest na trasie oraz na punktach kontrolnych pomoc osób towarzyszących (tzw. support) za wyjątkiem miejsca bazy zawodów.

6.5) Zabrania się zmieniać położenie, niszczyć, zasłaniać lub w jakikolwiek inny sposób ingerować w oznaczenie trasy biegu i punktów kontrolnych. W szczególności zobowiązuje się zawodników do zachowania na swoim miejscu lampionów oznaczających punkty kontrolne oraz perforatorów. Jakakolwiek zauważona przez Organizatora próba złamania tej zasady będzie skutkować dyskwalifikacją.

6.6) Podczas trwania biegu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających. Organizator ma prawo kontroli Uczestników, na co Uczestnik wyraża zgodę.

6.7) W bazie biegu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.

6.8) Wejście na salę gimnastyczną tylko w obuwiu zmiennym, z miękką nierysującą podeszwą bądź bez obuwia.

6.9) Za szkody wyrządzone przez Uczestników biegu, odpowiadają oni sami, ponosząc pełną odpowiedzialność materialną. Natomiast Organizator odpowiada za szkody w zakresie związanym ze swoją działalnością i tylko za szkody będące następstwem okoliczności, za które Organizator odpowiada. Organizator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności zarówno majątkowej jak za bezpieczeństwo w wypadku, gdy uczestnik NIE PRZESTRZEGA postanowień regulaminu, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa, przepisów leśnych, niedostosowania się do znaków zakazu, zejściem z oznakowanych szlaków itp.

6.10) Bieg ma charakter indywidualny – zabroniona jest jakakolwiek współpraca pomiędzy Uczestnikami kategorii GF-BASIC i GF-PROFESSIOANL. W kategorii GF-TEAM zabroniona jest jakakolwiek współpraca pomiędzy drużynami.

6.11) Decyzje Organizatora są ostateczne i nieodwołalne. W sprawach spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem, Uczestnik będzie uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

6.12) Organizator, zastrzega sobie możliwość zmiany treści regulaminu do momentu rozpoczęcia biegu. O wszystkich zmianach będą informować Komunikaty Startowe na stronie www.gfpoint.pl.

a) Sprawy nie ujęte regulaminem, a istotne z punktu widzenia Organizatora będą podawane w postaci Komunikatów Przedstartowych i Startowych przed dniem biegu w postaci wpisu na stronie www.gfpoint.pl.

6.13) W biegu nie mogą brać udziału:

a) pracownicy Organizatora,

b) inne osoby związane bezpośrednio lub pośrednio z przygotowaniem i prowadzeniem biegu,

c) małżonkowie, zstępni, rodzice, rodzeństwo osób wymienionych w pkt. a-b powyżej,

d) osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu i / lub innych środków odurzających,

e) osoby nie spełniające któregokolwiek z punktów regulaminu.

6.14) W biegu mogą uczestniczyć byli pracownicy Organizatora, ich czas będzie odnotowany w ogólnej klasyfikacji, z zastrzeżeniem, iż nie mogą oni zdobyć nagród z puli przeznaczonej dla Uczestników za zwycięstwo.

6.15) W biegu, kategorii GF-PROFESSIONAL, mogą uczestniczyć osoby, które w poprzedniej edycji biegu zajęły miejsca od 1 – 3 w każdej z kategorii, ich czas będzie odnotowany w ogólnej klasyfikacji, jednak nie mogą oni zdobyć nagród z puli przeznaczonej dla Uczestników za zwycięstwo. Oficjalnymi zwycięzcami zostaną osoby które nie były wygranymi poprzedniej edycji i miały najlepszy czas. Okres karencji wynosi 1 rok.

6.16) Wyjątkiem od zasady, o której mowa w pkt. 6.13) powyżej, jest sytuacja, w której osoba, która w roku poprzednim zdobyła miejsce 1-3 w kategorii GF-BASIC, w obecnej edycji startuje w kategorii GF-PROFESSIONAL. W takim przypadku Uczestnik podlega normalnej klasyfikacji i może walczyć o nagrody. W przypadku każdego Uczestnika, taka sytuacja może wystąpić tylko raz.

6.17) Organizator nie ponosi odpowiedzialność za niemożność odbioru lub realizacji nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestników.

6.18) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody wynikłe nie z jego winy.


7. NAGRODY

7.1) Nagrodami w kategorii GF-BASIC, GF-PROFESSIONAL oraz GF-TEAM będą repliki airsoftowe oraz dodatkowe nagrody ufundowane przez sponsorów. Lista replik (pula nagród) zostanie podana w osobnym komunikacie startowym i podstronie z nagrodami na www.gfpoint.pl.

7.2) Osoby, które zajmą pierwsze trzy miejsca w kategoriach GF-BASIC oraz GF-PROFESSIONAL, będą miały możliwość wyboru repliki z puli. Ponieważ w puli znajduje się po jednym egzemplarzu z każdego modelu jako pierwszy wyboru będzie mógł dokonać Uczestnik, który zdobył pierwsze miejsce. Pozostali Uczestnicy będą zaś mogli dokonać wyboru nagrody według kolejności zajmowanych miejsc.

7.3) W kategorii GF-TEAM możliwość wyboru replik z puli będzie miała jedynie zwycięska drużyna. Będzie mogła ona wybrać z puli 4 repliki. Dla drugiej i trzeciej najlepszej drużyny zostaną przyznane pakiety nagród od sponsorów w postaci wyposażenia airsoftowego i oporządzenia. Ponadto wśród uczestników biegu zostaną przyznane nagrody specjalne. Zasady ich przyznawania zostaną określone w Komunikacie Startowym. Nagrody te będą przyznawane po zakończeniu rozdania nagród dla zwycięzców.

7.4) Warunkiem odbioru nagrody jest fizyczna obecność w bazie biegu po zakończeniu biegu.

8 .POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyny. W takim wypadku koszt opłaty startowej zostanie uczestnikom zwrócona.

8.2) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych, Uczestnik będzie uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

8.3) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w biegu

9. ZAŁĄCZNIKI – FORMULARZE

9.1 Formularz udziału osób NIEPEŁNOLETNICH w biegu na orientacje GFPOINT

 

Formularz udziału osób niepełnoletnich w biegu na orientacje

GFPOINT 2017

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………. legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer ………………………………………………… oświadczam, że jestem prawnym opiekunem ……………………………………………………… i wyrażam zgodę na jej/jego uczestnictwo w biegu rozgrywanym na terenach Rudaw Janowickich w dniu 10-11 lutego 2017r.

 

Oświadczam, iż mój podopieczny bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność. Jestem świadomy niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia.

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem imprezy i zasadami bezpieczeństwa, w pełni akceptuję postanowienia regulaminu oraz wyrażam zgody na przestrzeganie jego treści. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/am się z warunkami udziału w zawodach oraz zobowiązaniu się do ich przestrzegania. Ponadto oświadczam, iż zapoznałem/am mojego podopiecznego z ww. okolicznościami i zobowiązuję go do przestrzegania zarówno postanowień regulaminu, jak i zasad bezpieczeństwa. Jestem świadomy/a zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie. Niniejszym oświadczam również że nie istnieją u mojego podopiecznego żadne przeciwwskazania medyczne utrudniające udział w biegu o charakterze wytrzymałościowym.

 

Opiekun

………………………………………………

(Podpis i data)

 

9.2 Formularz udziału osób PEŁNOLETNICH w biegu na orientacje GFPOINT

 

Formularz udziału osób pełnoletnich w biegu na orientacje

GFPOINT 2017

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………. legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer ………………………………………………… oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem biegu i zasadami bezpieczeństwa, w pełni akceptuję postanowienia regulaminu oraz wyrażam zgody na przestrzeganie jego treści. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/am się z warunkami udziału w zawodach oraz zobowiązaniu się do ich przestrzegania. Jestem świadomy/a zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie. Niniejszym oświadczam również że nie istnieją u mnie żadne przeciwwskazania medyczne utrudniające udział w biegu o charakterze wytrzymałościowym.

 

Ponadto oświadczam, iż biorę udział w biegu na własną odpowiedzialność. Jestem świadomy niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia.

 

……………………………………………….

(Podpis i data)

 

Regulamin loterii GFPOINT 2017